Úvod » O nás » Vize Křesťanských společenství

Máme za to, že jako KS v současné době potřebujeme dát důraz na radikální následování Ježíše Krista, které se projevuje:

Obětováním svých životů, nemilováním své duše, hledáním jeho vůle

Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno, které padlo do země, nezemře, zůstává samo.

Zemře-li však, přináší mnohý užitek. Kdo má rád svou duši, hubí ji; kdo nenávidí svou duši v tomto světě, uchrání ji k životu věčnému. Jestliže mi někdo slouží, ať mne následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mi slouží, toho poctí Otec.

Jan 12:24-26
Prohlubováním závislosti a poddanosti Ježíši Kristu.

Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.

Jan 15:5  
Životem naplněným Božím slovem, které má moc probouzet víru k vyslyšení modliteb.

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám.

Jan 15:7

Dále máme za to, že pro růst Církve potřebujeme v osobním i sborovém životě

Mít sdílení evangelia jako hlavní prioritu

Oni vyšli a vyhlásili všude evangelium, Pán pracoval s nimi a potvrzoval to slovo znameními, která je doprovázela.

Marek 16:20
Dávat více prostoru pro jednání Ducha svatého, kdy budeme zakoušet Boží moc v uzdravování, vymítání démonů, prorocké službě, uctívání a v modlitbách

Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já, a bude činit ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu k Otci.  

Jan 14:12
Pracovat na vyučení další generace ke službě s důrazem na učednictví

Co jsi ode mne slyšel před mnohými svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni vyučit také jiné. 

2Tim 2:2