Úvod » O nás

Co jsou Křesťanská společenství?

Jsme otevřeným společenstvím lidí všech generací, kteří s Bohem navázali osobní vztah a chtějí ho společně rozvíjet a napomáhat v navázání tohoto vztahu těm, kdo jej nemají.

Jsme Křesťanská společenství, tedy křesťané. Věříme a poznali jsme, že Bůh stvořil člověka z lásky a pro lásku. Miluje nás neochvějně a má pro život každého člověka záměr a jedinečné místo ve svém příběhu. Všichni bez rozdílu jsme zváni do vztahu lásky a přátelství s Ním, ale také do vztahů lásky a přátelství mezi sebou. Jsme přesvědčeni, že není nic důležitějšího, než toto pozvání osobně přijmout.

Křesťanská společenství jsou svazkem samostatných křesťanských sborů a skupin. Vznikla v roce 1990 a v současné době sdružují 48 sborů a misijních skupin. V současné době mají kolem 1 800 dospělých členů.
Co se týče převládající orientace, jedná se o charismatické sbory, t.j. sbory křesťanů, kteří věří a praktikují duchovní dary zmíněné v Písmu. Hlavní hodnotou ale nejsou duchovní dary (charismata), ale upřímnost ve vztahu k Bohu i k lidem. Jde nám o následování Ježíše Krista. Uvědomujeme si, že potřebujeme stále znova naplnění Duchem svatým, aby náš duchovní život nesklouzl do rutiny, do prázdného náboženství, do stavu, kdy vyznávané pravdy nemají praktický dopad do našeho pozemského života. Víme o potřebě znovuzrození, obrácení, pokání, což je počátek nového života z Ducha.

Uvědomujeme si však, že znovuzrozením náš duchovní život nekončí, nýbrž začíná. Každý křesťan potřebuje následovat Ježíše Krista a vystavit se působení Kristova kříže, aby dosáhl vzkříšení. Následování Ježíše Krista chápeme jako každodenní poddávání se Jeho vůli, každodenní hledání Boží tváře (Boží přítomnosti). Na této cestě poznáváme, že ač znovuzrození je dílem okamžiku, život v následování znamená dlouhodobý zápas o skutečný duchovní život, tedy o to, abychom „chodili Duchem, nikoli tělem“. Jedná se o umrtvování starého člověka a poskytování prostoru Kristu, aby v nás mohl růst.

Usilujeme o jednotu těla Kristova. Chceme mít dobré vztahy se všemi křesťany, kteří Pána Ježíše Krista svými ústy i svým životem vyznávají jako svého Spasitele a Pána. V následování Ježíše Krista chceme být radikální, v postoji k ostatním křesťanům nechceme být exkluzivní.

Naší hlavní vizí je radikální následování Krista.